"Każdy z nas jest wyjątkowy"

  
   Od stycznia 2012 r. ruszyły zajęcia w ramach projektu „KAŻDY Z NAS JEST WYJĄTKOWY”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Zajęcia będą realizowane do końca marca 2013 roku.

   Projektem objęte są dzieci z klas II-III szkół podstawowych w Radlinie, łącznie 334 uczniów. Uczestnicy projektu zostali wyłonieni na podstawie diagnozy oraz podpisanej deklaracji uczestnictwa.
   Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas II-III szkół podstawowych funkcjonujących w Radlinie. Cele szczegółowe do realizacji to:
 • poszerzenie zainteresowań, umiejętności i wiadomości dzieci zdolnych,
 • poprawa umiejętności dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji społecznej,
 • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z różnego typu niepełnosprawnościami,
 • korygowanie wad postawy.
    W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania biorą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy projektu wyposażeni zostali w niezbędne pomoce edukacyjne.

        W ramach projektu w naszej szkole realizowane są:
 • zajęcia z zakresu logopedii - p. Marzena Kulig
 • zajęcia dla dyslektyków - p. Małgorzata Konsek
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami matematycznymi - p. Estera Kwaśnik
 • zajęcia z tyflopedagogiki - p. Katarzyna Joneczek
 • zajęcia z oligofrenopedagogiki - p. Bernadeta Włodarczyk
 • zajęcia z socjoterapii - p. Katarzyna Kaniepień
 • zajęcia rozwijające zdolności matematyczne - p. Iwona Fiołka
Zakończenie projektu "Każdy z nas jest wyjątkowy"

Zakończenie projektu "Każdy z nas jest wyjątkowy"

2013-03-26 21:18

25 marca 2013r. zostały zorganizowane zajęcia podsumowujące, na które uczniowie wraz z opiekunem zaprosili Panią naczelnik Halinę Mizia, Panią dyr. Beatę Klima oraz swoich rodziców. Zajęcia przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze. Dzieci zaprezentowały rodzicom zdobytą wiedzę, ale także wprowadziły rodziców w świat matematyki i przyrody.

 Zajęcia z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych dla uczniów uzdolnionych

Zajęcia z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych dla uczniów uzdolnionych

2012-06-17 21:32

Od stycznia 2012r. w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia dla uczniów uzdolnionych w ramach projektu "Każdy z nas jest wyjątkowy". Celem głównym projektu było wszechstronne i harmonijne rozwijanie zainteresowań matematyczno - przyrodniczych ucznia z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb edukacyjnych. W ramach zajęć uczniowie korzystali z wielu wspaniałych pomocy, dzięki którym zdobywali nową oraz utrwalali już zdobytą wiedzę.

Dogoterapia w naszej szkole

Dogoterapia w naszej szkole

2012-05-21 22:09

21 maja, po raz pierwszy w naszej szkole, odbyły się zajęcia z dogoterapii. Dogoterapia to metoda polegająca na wspomaganiu procesu rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym lub nieprzystosowanym społecznie. Polega ona na poznaniu budowy psa, kształtowaniu orientacji w schemacie własnego ciała, stymulowaniu zmysłów, wyzwalaniu spontanicznej aktywności dziecka w zabawie z psem, ćwiczeniu koncentracji uwagi, nauce samodzielności.

Strony: | 1 |
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale