Procedury dotyczące użytkowania telefonów komórkowych

NA TERENIE SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 

1. Uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych w trakcie zajęć edukacyjnych.
2. Uczniowie korzystają z telefonów na przerwach, ale tylko w uzasadnionych przypadkach (choroba lub inny przypadek losowy).
3. Jeżeli uczeń nie przestrzega zasad, nauczyciel zabiera uczniowi telefon i zabezpiecza go na czas zajęć. Po zakończonych zajęciach oddaje uczniowi telefon.
4. Jeżeli nauczyciel ma podejrzenie, że telefon został wykorzystany w celu nagrywania innych uczniów lub nauczycieli, zabiera telefon i zgłasza ten fakt wicedyrektorowi do spraw wychowawczych lub pedagogowi szkolnemu.
5. Wicedyrektor wzywa rodziców i w obecności pedagoga szkolnego rodzice przeglądają treści zawarte w pamięci telefonu.
6. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia treści zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub nauczycieli zawarte są w Programie Profilaktyki oraz w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO).

 

Zobacz  Dokumentacja

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale