Prawa i obowiązki ucznia w Sportowej Szkole Podstawowej

Uczeń ma prawo do:

 

1) traktowania bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do ochrony i poszanowania godności osobistej, do ochrony danych osobowych;
2) ochrony więzi rodzinnych (dziecko ma prawo kontaktu z obojgiem rodziców, prawo podlega ograniczeniu tylko w wypadku decyzji sądu o pozbawieniu bądź ograniczeniu władzy rodzicielskiej);
3) wyrażania poglądów w sprawach jego dotyczących (zgodnie z zasadą dobra społecznego);
4) swobody myśli, sumienia i wyznania (zgodnie z zasadą dobra społecznego), swobodnej wypowiedzi (redagowania i wydawania gazetki szkolnej);
5) prawo do informacji (zapoznanie się z SzZPN, WSO, Statutem, Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki, wymaganiami edukacyjnymi) oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami (str. internetowe);
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i uzasadnionej oceny;
8) korzystania z pomocy psychologicznej i logopedycznej;
9) wpływania na życie Zespołu poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego oraz innych organizacji działających na terenie Zespołu;
10) różnorodnych form opieki indywidualnej;
11) dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości (np. na podstawie opinii lub orzeczenia PPP), zgodnie z odrębnymi przepisami;
12) korzystania ze szkolnego sprzętu i środków dydaktycznych.

 

Uczeń ma obowiązek:

 
1) Uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie; mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali,
w której się odbywają; jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien udać się do świetlicy szkolnej (biblioteki, czytelni), gdzie będzie przebywać pod nadzorem nauczyciela, a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy;
a) systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela;
b) w czasie zajęć lekcyjnych zachowywać należytą uwagę, nie przeszkadzać, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela; nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć, gdy uczeń zgłosi taki zamiar;
c) usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych;
d) usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnej, podając przyczyny nieobecności i podpisując je; usprawiedliwienia nieobecności uczniów można dokonać za pomocą zaświadczenia lekarskiego (oryginał lub kopia); uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach;
2) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu i innych regulaminach obowiązujących w Zespole;
3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników Zespołu i poszanowania ich godności osobistej; nie używać żadnych wulgarnych słów, zwrotów i gestów;
4) respektować uchwały i zarządzenia organów Zespołu;
5) szanować mienie Zespołu, dbać o ład, porządek i estetyczny wygląd szkoły;
6) dbać o zdrowie własne i innych osób; nie stosować żadnych działań agresywnych w stosunku do innej osoby;
7) dbać o schludny wygląd zewnętrzny;
a) uczeń szkoły podstawowej zobowiązany jest nosić stosowny strój szkolny na wszystkich zajęciach edukacyjnych;
b) uczeń gimnazjum zobowiązany jest nosić jednolity strój szkolny na wszystkich zajęciach edukacyjnych;
c) uczeń zobowiązany jest nosić strój galowy w czasie akademii i uroczystości szkolnych;
8) godnie reprezentować Zespół, dbać o jego honor i dobre imię;
9) rzetelnie wywiązywać się z powierzonych lub podejmowanych dobrowolnie prac na rzecz klasy lub Zespołu;
10) informować o zebraniach rodziców i aktualnych ocenach cząstkowych;
11) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
12) przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły.

 

Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2  korzystają z następujących przywilejów:

  
1) dwóch dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, tj. Dnia Dziecka oraz Święta Wiosny;
2) otrzymywania nagród za osiągnięcia w różnych dziedzinach;
3) nie zadawania prac domowych na weekendy przypadające bezpośrednio przed lub po dniach ustawowo wolnych;
4) dnia bez jedynki;
5) organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, po uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu;
6) w zakresie procesu dydaktycznego - trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, jeden w ciągu dnia, podanie terminów sprawdzianów z tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówka obejmuje tematykę trzech ostatnich lekcji.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale