Szkoła bez przemocyW październiku 2008 r. nasza placówka przystąpiła do programu społecznego „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”. Jego przesłaniem jest przeciwdziałanie przemocy w szkole, zmiana postaw wobec przemocy jak i skuteczne zwalczanie wszelkich przejawów agresji.

Szkoła przyjęła Kodeks: 
 
1.
Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.
2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.
3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.
5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami, włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.
9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych, dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.
10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

  

 W ramach podjętych działań w szkole:

  • zorganizowano konkurs plastyczno–literacki pod hasłem „Co zrobić, aby dużym i małym żyło się ze sobą lepiej”. Patronat honorowy objął Urząd Miasta Radlin.
  • 5 czerwca 2008 r. obchodzono w szkole, po raz pierwszy, Dzień Przeciw Przemocy, w ramach którego zorganizowano apel poświęcony poszanowaniu praw dziecka.
  • realizowano program autorski „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.
  • organizowano prelekcje i festyny.
  • w roku szkolnym 2008/2009 zorganizowano I Dziecięcą Sesję Rady Miasta Radlin. Wzięli w niej udział przedstawiciele uczniów wszystkich radlińskich szkół, pani burmistrz, przewodniczący Rady Miasta oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. Młodzi obywatele Radlina mieli okazję do wypowiedzenia swojego zdania, a postulaty z dziecięcej sesji zostały przedstawione na sesji Rady Miasta. Uroczystość była relacjonowana w regionalnej telewizji. 

 W czerwcu placówce został przyznany certyfikat

„Szkoła bez przemocy”.


Certyfikat.pdf

"Szkoła bez przemocy" - konkurs

"Szkoła bez przemocy" - konkurs

W miesiącu marcu, w ramach projektu „Szkoła bez przemocy”, odbył konkurs plastyczny pod tym samym tytułem. Uczniowie w swoich pracach wykazali się dużą pomysłowością. Wszystkie były ciekawe i ładnie wykonane.

Dzień miłych słówek

Dzień miłych słówek

19 października 2010 roku w naszej szkole, w ramach projektu "Szkoła bez przemocy", został zorganizowany "Dzień miłych słówek". Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej mieli w tym dniu specjalne zadanie: szczególnie miło się do siebie zwracać. Wraz ze swoimi wychowawcami przygotowali również plakaty na których wypisali lub wymalowali w jaki sposób można grzecznie zwracać się do siebie nawzajem.

Zawody sportowe 3 b

Zawody sportowe 3 b

W ramach projektu „Szkoła bez przemocy” uczniowie klasy 3b urządzili zawody sportowe. Celem tych rozgrywek było zwrócenie uwagi na kulturę współzawodnictwa oraz zasady fair play, co przy ogromnych emocjach jakich dostarczają rozgrywki sportowe nie zawsze jest łatwe.

Konkurs "Bezpieczne wakacje"

Konkurs "Bezpieczne wakacje"

W związku ze zbliżającymi się wakacjami 15 czerwca uczniowie klas pierwszych zmagali się z zadaniami związanymi z bezpieczeństwem na drodze. Musieli sobie przypomnieć zasady ruchu drogowego.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale