Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy

  

 1. Świetlica jest czynna w godz. 630 do 1630.


2. Wychowawcy świetlicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego upoważnione.


3. W przypadku nie odebrania dziecka ze świetlicy do godziny 1630 oraz braku kontakty z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) uczeń może zostać przekazany pod opiekę odpowiednim organom.

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 630, a także dziecko które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście wychowawcy świetlicy.

 
5. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez uczniów z domu.


6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.


7. O wszelkich zmianach dotyczących pobytu ucznia w świetlicy należy pisemnie (na kartce lub zeszycie do korespondencji z datą i podpisem) przedłożyć informacje wychowawcom świetlicy.

 
8. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy (podpis w zeszycie obecności).

 
9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.


10. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcą świetlicy.

 
11. Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy w świetlicy znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale