Regulamin czytelni i pracowni multimedialnej

1. Z czytelni i pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. W czytelni i pracowni multimedialnej zachowujemy się cicho i kulturalnie, wchodzimy bez jedzenia i napojów, nie używamy telefonów komórkowych.
3. Wchodząc do czytelni i pracowni multimedialnej, tornistry i kurtki pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.
4. Przed rozpoczęciem pracy wpisujemy się do zeszytu odwiedzin.
5. Korzystając z czasopism:
a) wybieramy odpowiednie czasopismo,
b) przeczytane czasopismo odkładamy na poprzednie miejsce.
6. Pracujemy przy komputerze po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela. Jedno stanowisko przeznaczone jest maksymalnie dla 2 osób.
7. Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny lekcyjnej. Istnieje możliwość dłuższej pracy, jeżeli są wolne stanowiska.
8. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły.
9. Z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez szkołę korzystamy na miejscu.
10. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie nauczyciel bibliotekarz. Można wykonać pojedyncze wydruki tekstów po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza. Nie wykonuje się wydruków kompletnych stron internetowych oraz grafiki. Drukując, korzystamy z własnych materiałów papierniczych.
11. Komputer wykorzystujemy do przeglądania płyt CD, DVD i innych nośników tylko z zasobów biblioteki. Programy komputerowe udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów podczas zajęć w pracowni komputerowej.
12. Podczas korzystania z komputera:

  • nie składujemy własnych ani nie usuwamy istniejących plików;
  • nie dokonujemy jakichkolwiek napraw, samowolnie nie manipulujemy sprzętem, nie włączamy i nie wyłączamy urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela;
  • nie instalujemy własnych programów, nie korzystamy z komunikatorów internetowych (np. Skype, Tlen, Gadu-gadu itp.), cztaów;
  • nie kopiujemy oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do pracowni multimedialnej, jak również z dostępnych stron internetowych;
  • nie korzystamy ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc.

13. Po zakończeniu pracy wylogowujemy się ze swojego konta lub zamykamy system a stanowisko komputerowe pozostawiamy w idealnym porządku.
14. Za szkody wyrządzone w czytelni i pracowni multimedialnej w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik, a w przypadku ucznia, jego rodzice (prawni opiekunowie). W przypadku wprowadzenia wirusów komputerowych lub innego działania niezgodnego z prawem użytkownik ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami kodeksu karnego.
15. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w czytelni i pracowni multimedialnej nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania z czytelni i pracowni multimedialnej informując o tym dyrektora.
16. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę szkoły zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale